Kazalniki kakovosti

 

Kazalniki kakovosti v Lekarni Štepanjsko naselje

Kazalnike kakovosti spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16)
Izbrali in pregledali smo več kazalnikov kakovosti. Nekatere smo preverjali tudi z anonimno anketo, ki smo jo našim strankam delili decembra 2019. Prejeli smo 114 rešenih anket. Pri analizi rezultatov smo uporabili tudi ankete, ki niso bile v celoti izpolnjene. Anketo je rešilo 26 moških in 63 žensk. Pri 25 anketah spol ni bil naveden. Svojo starost je navedlo 107 anketirancev in je bila med 20 in 87 let, povprečna starost pa 54 let.

Kazalniki kakovosti:

KOMPLIANCA
Preverjali smo jo v anketi. Zanimalo nas je, kako razumljivo smo razložili stranki pravilno uporabo zdravila in kako uspešni smo bili pri reševanju težav povezanih z zdravili.
Da navodila razumejo so bili odgovori: 91,1% zelo dobro, 8% dobro, 0% povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju o čitljivosti pisave naših signatur so bili odgovori: 86,7% zelo dobro, 11,5% dobro, 0,9% povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝kako vam je farmacevt pomagal pri reševanju zdravstvenih problemov˝ so bili odgovori: 85% zelo dobro, 13,1% dobro, 1,9% povprečno in 0% slabo.
Pri vprašanju ˝kako vam je farmacevt pomagal pri reševanju problemov z zdravili˝ so bili odgovori: 78,2% zelo dobro, 20,9% dobro, 0,9% povprečno in 0% slabo.
Pri vprašanju ˝kako vam je farmacevt pomagal pri motivaciji za jemanje zdravil˝ so bili odgovori: 83,7% zelo dobro, 13,5% dobro, 2,9% povprečno in 0% slabo.

SKRB ZA OKOLJE
V naši lekarni zbiramo odpadna zdravila, ki jih stranke vrnejo zaradi pretečenega roka ali zdravila, ki jih več ne potrebujejo. Zbiramo jih v poseben zabojnik, ki ga predamo Kemofarmaciji d.d. Tako gredo odpadna zdravila v strokovni postopek uničenja, da ne bremenijo okolja. Stranke obveščamo o nujnosti zbiranja neuporabljenih zdravil in s tem varovanja okolja.
Lahko jih oddajo kadarkoli v času odpiralnega časa lekarne, kar pomeni, da je delež odpiralnega časa, ko lahko stranke vrnejo odpadna zdravila 100%. V letu 2019 smo zbrali 18 polnih zabojčkov.

SHRANJEVANJE IZDELKOV V PREDPISNIH POGOJIH
V skladu z Dobro lekarniško prakso skrbimo, da so vsi artikli shranjeni v ustreznih pogojih. Redno vodimo in popisujemo evidence. Dvakrat dnevno popisujemo in beležimo temperature in vlago. Zapišemo tudi najnižjo in najvišjo temperaturo. V hladilnikih imamo posebne termometre, ki neprekinjeno merijo in beležijo temperaturo. Ustrezno vlažnost zraka uravnavamo z vlažilcem vlage in s klimatsko napravo, ustrezno temperaturo pa z gretjem in klimatsko napravo.
Delež artiklov, ki so hranjeni v kontroliranih pogojih je 100%.

PONUDBA ARTIKLOV IN SVETOVANJE
Skrbimo za strokovno svetovanje pri izbiri artikla, ki ga stranka potrebuje z namenom, da stranke obvarujmo pred nepremišljenimi nakupi. Skrbimo, da se zaposleni udeležujemo različnih izobraževanj in usposabljanj in se dodatno izpopolnjujemo tekom leta. Izobraževanja so neodvisna od dobaviteljev.
Delež artiklov nabavljenih preko registriranih veledrogerij je 100%.
Ves delovni čas odprtja lekarne je prisoten vsaj 1 magister farmacije. Kar pomeni, da je delež obiskovalcev lekarne, ki jim je na voljo za svetovanje magister farmacije 100%.
V naši lekarni imamo zaposlene 4 magistre farmacije, od tega ima 1 magistra farmacije opravljen specialistični izpit, ter 1 farmacevtskega tehnika.
V naši lekarni imamo 1 magistro farmacije z zaključenim homeopatskim šolanjem.

V anketi smo preverjali različne parametre, kako so stranke zadovoljne z našo ponudbo, dostopnostjo artiklov in z našim delom:
Pri vprašanju ˝dostopnost lekarne˝ so bili odgovori: 81,6% zelo dobro, 15,8% dobro, 1,8% povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝založenost lekarne˝ so bili odgovori: 75% zelo dobro, 23,2% dobro, 0,9% povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝hitrost dobave˝ so bili odgovori: 86% zelo dobro, 12,1% dobro, 0,9% povprečno in % 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝izročeni materiali˝ so bili odgovori: 90,7% zelo dobro, 6,5% dobro, 1,9% povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝čakalna vrsta˝ so bili odgovori: 81,4 % zelo dobro, 15% dobro, 2,7% povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝informacije po telefonu˝ so bili odgovori: 88,2% zelo dobro, 10,8% dobro, 0% povprečno in 1% slabo.
Pri vprašanju ˝razgledani zaposleni˝ so bili odgovori: 93% zelo dobro, 6,1% dobro, 0% povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝možnost pogovora˝ so bili odgovori: 93,8% zelo dobro, 5,4% dobro, 0 % povprečno in 0,9% slabo.
Pri vprašanju ˝storitve na splošno˝ so bili odgovori: 92% zelo dobro, 7,1% dobro, 0% povprečno in 0,9% slabo.

VARNOST
Imamo izdelane standardne operacijske postopke. Vodimo različne evidence. Imamo izdelano oceno tveganja pri izdelavi posameznih magistralnih zdravil. Izdelano imamo oceno stopnje tveganja stika s kemikalijami, ki jih uporabljamo oziroma prodajamo.
Delež magistrov farmacije, ki obvladajo sistem poročanja farmakovigilance je 100%.